Onze ANBI status

Stichting Kans Tegen Kanker

ANBI Status

Voor ‘goede doelen instellingen’ – zoals onze stichting – bestaan diverse Keurmerken. Die zijn niet verplicht, voor de duidelijkheid; je kunt wel een Keurmerk tegen betaling aanvragen.

Een andere mogelijkheid om je degelijkheid en betrouwbaarheid als instelling te borgen, is het aanvragen van de ANBI status. Dat is een wettelijke erkende status, door de belastingdienst, waarbij de afkorting ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

De Stichting Kans Tegen Kanker is van meet af aan officieel erkend als ANBI waardige instelling. Onze ANBI status is ook een belangrijk signaal naar onze (potentiële) donateurs en sponsors.

Dit betekent namelijk dat giften en donaties fiscaal aftrekbaar zijn, rekening houdend met de algemene spelregels voor fiscaal aftrekbare giften en kosten.

Hier lees je meer over ANBI.

ANBI

Statutaire naam: Stichting Kans Tegen Kanker

Tevens gevoerde naam: KTK

RSIN/fiscaal nummer: 8521 50 490

contactgegevens: info@kanstegenkanker.nl

Doelstelling: Het bieden van financiële tegemoetkoming aan kankerpatiënten die behandelingen ondergaan in het buitenland die niet vanuit de ziektekostenverzekering of op andere wijze voor vergoeding in aanmerking komen, alsmede het financieel ondersteunen van onderzoek gericht op nieuwe (danwel in Nederland nog niet beschikbare) behandelmethoden tegen kanker.

Hoofdlijnen beleidsplan: Het ontwikkelde beleid van de stichting is in lijn met de doelstellingen. De stichting tracht haar doelen te bereiken door fondswervende activiteiten en evenementen te ontwikkelen ter financiering van bovengenoemde doelen en door samen te werken met andere organisaties die het bereiken van de doelstellingen van KTK kunnen helpen verwezenlijken. Op basis van een omgevingsanalyse en de wens tot onderscheidend vermogen is gekozen voor een specifiek besturingsmodel en gerichte doelgroep benadering. Door een actieve samenwerking met Fondspartners op het gebied van sport, cultuur en maatschappij wordt getracht duurzame relaties aan te gaan en daarmee continuïteit in de fondswerving te creëren. Daarnaast ontwikkelt de stichting eigen activiteiten.

Door het aangaan van samenwerkingsverbanden met Facilitaire partners wordt getracht de uitgaven van de stichting tot een minimum te beperken en daarmee het netto besteedbaar bedrag voor de doelstellingen van de stichting te optimaliseren.

Een volledig uitgebreid beleidsplan is op aanvraag beschikbaar.

Bestuursfuncties:  Statutaire functies : Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Lid.

Namen Bestuurders: Kees Dessing, voorzitter ; Roy Dessing, secretaris ; Bram van Loon, penningmeester ; Rob van Zaalen, lid.

Beloningsbeleid: Bestuur: (art. 4.6 statuten) De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beloningsbeleid: Directie: Niet van toepassing

Beloningsbeleid: Personeel: Niet van toepassing

Actueel verslag uitgevoerde activiteiten: Vanaf datum oprichting (09-11-2012) is het merendeel van de activiteiten gericht op het aangaan van Partnerships met Fondspartners (fondswervende samenwerking) en Facilitaire partners (kostenreducerende samenwerking). In het eerste volledige jaar 2013 zijn belangrijke partnerships aangegaan die jaarlijks fondsen zullen genereren danwel kosten zullen reduceren. Ook zijn eigen acties ontwikkeld die substantiële bijdragen hebben geleverd aan de vorming van de financiële middelen die nodig zijn voor het verwezenlijken van de doelstellingen. Hierdoor zijn vanaf 1 januari 2014 aanvragen tot uitkeringen door kankerpatiënten mogelijk en zijn vanaf dit jaar de eerste uitkeringen in de vorm van bijdragen in de reis- en verblijfkosten voor behandelingen in het buitenland gedaan. De inspanningen van het bestuur zijn gericht op continuatie van de aangegane partnerships, het uitbreiden daarvan, het verder ontwikkelen van eigen acties en het vergroten van de bekendheid van de stichting en haar doelen. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de bestuursverslagen in de financiële jaarstukken en de pagina waar de acties worden benoemd.

Financiële verslagen

Financieel verslag 2012

In het oprichtingsjaar (09-11-2012 t/m 31-12-2012) kon ondanks de oprichtings en aanloopkosten toch al met een positief resultaat worden afgesloten.

Oprichtingskosten € 589 , Beheerskosten € 51 , Kosten Fondswerving € 0 , Kosten Totaal € 640

Opbrengst acties en donaties € 500 , Bijdragen Stichtingen € 500 , Opbrengst Totaal € 1.000

Saldo Resultaat € 360

Per balansdatum bedroegen de kortlopende vorderingen € 110 en de liquide middelen € 1263 , de kortlopende schulden bedroegen € 1013. Het te bestemmen resultaat was € 360.

Financieel verslag 2013

Financiële jaarstukken 2013

Financieel verslag 2014

Financiële jaarstukken 2014

Financieel verslag 2015

Financiële jaarstukken 2015

Financieel verslag 2016

Financiële jaarstukken 2016

Financieel verslag 2017

Financiële jaarstukken 2017

Financieel verslag 2018

Financiële jaarstukken 2018

Financieel verslag 2019

Financiële jaarstukken 2019

Financieel verslag 2020

805132 Stichting Kans tegen Kanker jaarrekening 2020

Beleidsplan

Het beleidsplan van de stichting is hieronder in PDF opgenomen (versie februari 2021).

Kans Tegen Kanker - Beleidsplan

Statuten

De statuten liggen ter inzage bij het bestuur.

Scroll naar top