ANBI

Statutaire naam: Stichting Kans Tegen Kanker

Tevens gevoerde naam: KTK

RSIN/fiscaal nummer: 8521 50 490

Post/Bezoekadres: Drossaardslag 96, 2805 DD Gouda, Nederland

Doelstelling: Het bieden van financiële tegemoetkoming aan kankerpatiënten die behandelingen ondergaan in het buitenland die niet vanuit de ziektekostenverzekering of op andere wijze voor vergoeding in aanmerking komen, alsmede het financieel ondersteunen van onderzoek gericht op nieuwe (danwel in Nederland nog niet beschikbare) behandelmethoden tegen kanker.

Hoofdlijnen beleidsplan: Het ontwikkelde beleid van de stichting is in lijn met de doelstellingen. De stichting tracht haar doelen te bereiken door fondswervende activiteiten en evenementen te ontwikkelen ter financiering van bovengenoemde doelen en door samen te werken met andere organisaties die het bereiken van de doelstellingen van KTK kunnen helpen verwezenlijken. Op basis van een omgevingsanalyse en de wens tot onderscheidend vermogen is gekozen voor een specifiek besturingsmodel en gerichte doelgroep benadering. Door een actieve samenwerking met Fondspartners op het gebied van sport, cultuur en maatschappij wordt getracht duurzame relaties aan te gaan en daarmee continuïteit in de fondswerving te creëren. Daarnaast ontwikkelt de stichting eigen activiteiten.

Door het aangaan van samenwerkingsverbanden met Facilitaire partners wordt getracht de uitgaven van de stichting tot een minimum te beperken en daarmee het netto besteedbaar bedrag voor de doelstellingen van de stichting te optimaliseren.

Een volledig uitgebreid beleidsplan is op aanvraag beschikbaar.

Bestuursfuncties:  Statutaire functies : Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Lid.

Namen Bestuurders:H. Blijleven, voorzitter ; R. Dessing, secretaris ; B. van Loon penningmeester ; A.J. van ’t Hoog, lid ; vacature, lid.

Beloningsbeleid: Bestuur: (art. 4.6 statuten) De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beloningsbeleid: Directie: Niet van toepassing

Beloningsbeleid: Personeel: Niet van toepassing

Actueel verslag uitgevoerde activiteiten: Vanaf datum oprichting (09-11-2012) is het merendeel van de activiteiten gericht op het aangaan van Partnerships met Fondspartners (fondswervende samenwerking) en Facilitaire partners (kostenreducerende samenwerking). In het eerste volledige jaar 2013 zijn belangrijke partnerships aangegaan die jaarlijks fondsen zullen genereren danwel kosten zullen reduceren. Ook zijn eigen acties ontwikkeld die substantiële bijdragen hebben geleverd aan de vorming van de financiële middelen die nodig zijn voor het verwezenlijken van de doelstellingen. Hierdoor zijn vanaf 1 januari 2014 aanvragen tot uitkeringen door kankerpatiënten mogelijk en zijn vanaf dit jaar de eerste uitkeringen in de vorm van bijdragen in de reis- en verblijfkosten voor behandelingen in het buitenland gedaan. De inspanningen van het bestuur zijn gericht op continuatie van de aangegane partnerships, het uitbreiden daarvan, het verder ontwikkelen van eigen acties en het vergroten van de bekendheid van de stichting en haar doelen.

Financiële verslagen

Financieel verslag 2012

In het oprichtingsjaar (09-11-2012 t/m 31-12-2012) kon ondanks de oprichtings en aanloopkosten toch al met een positief resultaat worden afgesloten.

Oprichtingskosten € 589 , Beheerskosten € 51 , Kosten Fondswerving € 0 , Kosten Totaal € 640

Opbrengst acties en donaties € 500 , Bijdragen Stichtingen € 500 , Opbrengst Totaal € 1.000

Saldo Resultaat € 360

Per balansdatum bedroegen de kortlopende vorderingen € 110 en de liquide middelen € 1263 , de kortlopende schulden bedroegen € 1013. Het te bestemmen resultaat was € 360.

Financieel verslag 2013

Financiële jaarstukken 2013

Financieel verslag 2014

Financiële jaarstukken 2014

Financieel verslag 2015

Financiële jaarstukken 2015